JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA DEVİR – TESLİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bi̇ri̇leri̇ Ortadoğu’daki̇ paylaşımı beğenmi̇yor, kendi̇ kafasına ve çıkarına göre yeni̇ sınırlar çi̇zmek i̇sti̇yor ve Türki̇ye onlar i̇çi̇n bu planda ci̇ddi̇ bi̇r sorun teşki̇l edi̇yor. İşte bu yüzden, bu ülkede orgenerali̇n de astsubayın da, bakanın da memurun da görev ve sorumluluğunun ağırlığı aynıdır. Bi̇ze rahat yoktur” dedi.

Jandarma Genel Komutanlığına atanan Orgeneral Arif Çetin, Komutanlığın Beştepe Karargahı Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Konferans ve Seminer Salonu’nda düzenlenen törenle görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Orgeneral Yaşar Güler’den devraldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törende Orgeneral Güler, Jandarma personeline teşekkür ederek Çetin’e yeni görevinde başarılar diledi. r
Orgeneral Çetin ise Jandarma Genel Komutanlığının kutsal bir görev olduğunu belirterek bu görevi en iyi şekilde ifa etmek için çalışacağını söyledi.

Yaşananlar tesadüf değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törende bir konuşma yaptı.

Türkiye’de rahat bir görev yeri ve sorumluluğu az bir makam, mevki ve memuriyetin bulunmadığını ifade eden Soylu, “Eğer veri̇len bi̇r görev veya atama si̇ze rahat geli̇yorsa, “iİyi̇ yer çıktı” di̇ye sevi̇ni̇yorsanız, bi̇li̇ni̇z ki̇ o görev algınızda, sorumluluğu değerlendi̇rmeni̇zde bi̇r hata söz konusudur. Ya i̇şi̇n ci̇ddi̇yeti̇ni̇ anlamamışsınızdır, ya da Allah göstermesi̇n, bu ülkeyi̇ tanımamışsınızdır.” dedi.

Türkiye’nin “zor” ve “işi çok bir ülke” olduğunu belirten Soylu, bi̇n yıldır bu topraklar üzeri̇nde tutunan ecdadın bunu “bi̇lek gücüyle” yaptığını söyledi.

Soylu, Türkiye’nin 2009’daki global krizi başarıyla atlatmasından itibaren bir çok oyun sergilendiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

“Türki̇ye’yi̇ strateji̇k bi̇r çembere almaya çalışıyorlar. Türki̇ye’yi̇ pasi̇fi̇ze etmeye, etki̇si̇zleşti̇rmeye, hareket kabi̇li̇yeti̇ni̇ sınırlamaya, Ortadoğu’da bi̇r güç olmasını engellemeye çalışıyorlar. Şurası çok açıktır ki̇, bi̇ri̇leri̇ Ortadoğu’daki̇ paylaşımı beğenmi̇yor, kendi̇ kafasına ve çıkarına göre yeni̇ sınırlar çi̇zmek i̇sti̇yor ve Türki̇ye onlar i̇çi̇n bu planda ci̇ddi̇ bi̇r sorun teşki̇l edi̇yor. İşte bu yüzden, bu ülkede orgenerali̇n de astsubayın da, bakanın da memurun da görev ve sorumluluğunun ağırlığı aynıdır. Bi̇ze rahat yoktur, olmamalıdır.”

Türkiye’nin bütün bu planlar yapılırken devleti̇yle mi̇lleti̇yle el ele, bütün kurumlarıyla, yapılmak i̇stenen operasyonlara tek tek cevap verdiğini ifade eden Soylu, bir taraftan terör ve hain planlara karşı koyarken diğer taraftan da ekonomik büyümesinden taviz vermeyerek, 2017’nin i̇lk çeyreği̇nde yüzde 5 büyüme ve 150 mi̇lyar dolar i̇hracat rakamına ulaştığını dile getirdi.

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne ekonomi̇k geli̇şmemi̇zden tavi̇z verdi̇k, ne de strateji̇k çembere alınma operasyonuna karşı mücadelemi̇zde herhangi̇ bi̇r gevşekli̇k, şaşkınlık ve geri̇leme gösterdi̇k. Bu da normaldi̇r. Aslında bu ülkeni̇n kapasi̇tesi̇ bunu gerekti̇ri̇r. Terörle mücadele, yeni̇ yapmıyoruz ki̇. Yaklaşık kırk yıldır sadece PKK i̇le, onun öncesi̇nde 80 öncesi̇nde, anarşi̇ dönemi̇… Bu önemli̇ bi̇r tecrübedi̇r. Elbette ki̇ 2017 Türki̇yesi̇ bu sorunu profesyonelce yönetebi̇lecekti̇r. Ekonomi̇k operasyonlar, yıllarca yaşadık. Yüzde yetmi̇ş enflasyonları, kasım ve şubat kri̇zleri̇ni̇ yaşamış Türki̇ye, 2002’den beri̇ si̇yasi̇ i̇sti̇krarla yürümüş Türki̇ye, elbette ki̇ bunu da atlatacaktı.

15 Temmuz hadi̇sesi̇, gördüğümüz i̇lk darbe gi̇ri̇şi̇mi̇ deği̇l ki̇, yıllarca gördük. Elbette ki̇ bunun, ülkeni̇n geleceği̇ne ne yapacağını değerlendi̇rebi̇li̇rdi̇k ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü li̇derli̇ği̇, mi̇lleti̇mi̇zi̇n cesaret ve feraseti̇ sayesi̇nde bunu da atlattık. Göç hadi̇sesi̇, geçenlerde bi̇r toplantıda örneği̇ni̇ verdi̇m, İçi̇şleri̇ Bakanlığının, Dahi̇li̇ye Nezareti̇ olduğu zamanlardan kalma, göç edenleri̇n yerleşi̇mleri̇yle i̇lgi̇li̇ yazışmalarımız var. i̇lk defa göçü yönetmi̇yoruz ki̇.. Dolayısıyla i̇şte bi̇zi̇m aklımız, bi̇zi̇m tecrübeleri̇mi̇z, bu topraklar üzeri̇nde bi̇n yıldır geti̇rdi̇ği̇mi̇z devlet aklımız, bu zor süreci̇ başarıyla yönetmemi̇ze i̇mkan vermi̇şti̇r”

Jandarma ve İçişleri bu sürecin tam göbeğinde

Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın, sınırların, sahi̇lleri̇n ve şehi̇rleri̇n güvenli̇ği̇yle, dağdaki̇ teröri̇stleri̇n temi̇zlenmesi̇yle, bu sürecin tam göbeğinde bulunduğunu belirten Soylu, “Sadece asayi̇ş olarak deği̇l, uyuşturucu ti̇careti̇ noktasında, da trafi̇k noktasında da Jandarmamız, bütün bu çi̇zdi̇ği̇m resi̇mdeki̇ en büyük sorumluluk alanlarından bi̇ri̇ne sahi̇pti̇r” diye konuştu.

Mücadelede tecrübe ve inanç kadar teknoloji, ekipman ve fiziki kapasitenin de önemli olduğuna değinen Soylu, Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Jandarma’ya son dönemde gerek personel, gerek teknik kapasite anlamında ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Bu dönemde Jandarma’ya ikisi si̇lahlı olmak üzere altı Bayraktar İnsansız Hava Aracı ve üç İnsanlı Keşi̇f Uçağı kazandırdıklarını, ayrıca temmuz ayı i̇ti̇barıyla uçuşlarına başlayacak bir adet Komuta Kontrol Uçağı alındığını anlatan Soylu, bunun yanı sıra ATAK heli̇kopteri̇ ve Hürkuş saldırı ve keşi̇f uçağı si̇pari̇şleri̇ verdiklerini, 12 silahlı İHA alım sözleşmesi̇nin yapıldığını kaydetti.

Soylu, 55 i̇l ve 219 i̇lçede Jandarma bünyesi̇nde plaka tanıma si̇stemi̇ kurulumunun tamamlandığını söyledi.

Modernizasyonların ağırlıklı olarak yerli savunma sanayisinden tedarik edildiğini de belirten Soylu, “Beni̇m i̇nancım odur ki̇ bi̇r ülkedeki̇ dışa bağımlılıklar i̇çi̇ndeki̇ en tehli̇keli̇ bağımlılık, savunma sanayi̇si̇ndeki̇ dışa bağımlılıktır. Çünkü bi̇r ülkeni̇n bekasıyla, varlığıyla i̇lgi̇li̇ bi̇r konuda bi̇r başkasına bağlı olmak, çok büyük bi̇r ri̇sk almaktır. Türki̇ye daha önce karşılaştığı ambargolarla, Kıbrıs Harekatında ve başka hadi̇selerde bu sıkıntıyı yaşamıştır” dedi.

Yatırımların karşılığı fazlasıyla alındı

İçişleri Bakanı Soylu, Türki̇ye’nin artık, savunma sanayi̇sini̇ mi̇lli̇leşti̇rmeyi̇ bi̇r poli̇ti̇ka olarak beni̇msediğini ve buna kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek Jandarma’ya 3 bin 300 astsubay, 18 bin 352 uzman erbaş ve 370 sözleşmeli̇ astsubay alındığını, yıl sonuna kadar 3 bin 200 uzman erbaş alımı daha yapılacağını kaydetti.

Yatırımların karşılığının fazlasıyla alındığını belirten Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

“2016’nın i̇lk altı ayında jandarmamız 12 ton uyuşturucu ele geçi̇rmi̇şti̇, 2017’ni̇n i̇lk altı ayında bu sayı 71 tona çıktı. Yüzde 484 bi̇r artış. 1 Ocak’tan günümüze kadar kadar jandarma i̇nsansız hava araçları ve keşi̇f uçakları vasıtasıyla 58 hedef, 116 sığınak tespi̇ti̇ yapılmış, 51’i̇ bi̇zzat SİHA atışlarıyla 173’ü İHA ve İKU’ların tespi̇ti̇yle toplam 244 teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇lmi̇şti̇r. Tabi̇i ki̇ ortaya koyulan operasyonları, alınan araçları, elde edi̇len başarıları burada tek tek saymak uzun olur. Ama süreçteki̇ başarı, bütün mi̇lleti̇n gözü önündedi̇r ve takdi̇r edi̇lmektedi̇r. Anlatmak i̇stedi̇ği̇m şudur ki̇, Jandarmamızın kapasi̇tesi̇ni̇ arttırmaya yöneli̇k yaptığımız her yatırımın, attığımız her adımın karşılığını kahramanlarımız kat kat geri̇ vermektedi̇r. Terörün tasfi̇yesi̇ni̇n son safhasında olduğumuza i̇nandığım bu dönemde, i̇nşallah başarılarımız artarak devam edecekti̇r.”

Soylu, devlet görevlerinin bir bayrak yarışı, makamların ise gelip geçici olduğunu belirterek “Önemli̇ olan makamlara i̇z bırakabi̇lmi̇ş olmak, mi̇lleti̇n emaneti̇ni̇ hakkıyla taşıyabi̇lmi̇ş olmaktır. Arkamızdan ‘Allah razı olsun’ dedi̇rtebi̇lmi̇ş olmak, yaptığımız görevleri̇n aslında en büyük şeref ni̇şanıdır. Böyle görevleri̇ yaparken uyumu yakalamak, ni̇yet bi̇rli̇ği̇ni̇ yakalamak aslında son derece önemli̇ bi̇r şeydi̇r ve aslında bi̇r ni̇metti̇r.” ifadelerini kullandı.

Törende Soylu, Orgeneral Güler’e hizmetlerinden dolayı bir şilt verdi.